Опрема за третман на вода

  • Reverse Osmosis Treatment Equipment

    Опрема за третман на обратна осмоза

    Процес на обратна осмоза: Сурова вода pump Пумпа за сурова вода filter Мултимедијален филтер filter Филтер за активен јаглен → Омекнувач на вода (опционално) filter Прецизен филтер pump Пумпа за висок притисок → Примарна обратна осмоза → Прилагодување на PH tank Резервоар за прочистување на вода pump Пумпа за вода → Пастеризација → Микропорозен филтер out Излез на вода. Процес на секундарна обратна осмоза: Сурова вода pump Пумпа за сурова вода filter Мултимедијален филтер filter Филтер за активен јаглен → Омекнувач на вода (опционално) filter Прецизен филтер pump Пумпа со висок притисок → Примарна обратна осмоза → прилагодување на PH tank резервоар за вода → Секундарна повторно ...